භාවිත නියම

1. බුද්ධිමය දේපල.

සේවාව, වෙබ් අඩවිය, සහ ඔබ දකින, අසන හෝ වෙනත් ආකාරයකින් අත්දැකීම් ඇති ("අන්තර්ගතය") චීනය සහ ජාත්‍යන්තර ප්‍රකාශන හිමිකම, වෙළඳ ලකුණ සහ වෙනත් නීති මගින් ආරක්ෂා කර ඇති අතර ඒවා ප්‍රධාන කොටස් වලට අයත් වේ. com හෝ එහි මවුපියන්, හවුල්කරුවන්, අනුබද්ධයන්, දායකයින් හෝ තෙවන පාර්ශවයන්. Key-Components.com වෙබ් අඩවිය, සේවාව සහ අන්තර්ගතය කොටස් මුද්‍රණය කිරීම, බාගත කිරීම සහ ගබඩා කිරීම සඳහා පුද්ගලික, මාරු කළ නොහැකි, සුවිශේෂී නොවන බලපත්‍රයක් ඔබට ලබා දෙයි. ඔබ තෝරාගත් අන්තර්ගතය ඔබ විසින් සපයා ඇති පරිදි: (1) මෙම අන්තර්ගතයේ පිටපත් ඔබේ අභ්‍යන්තර ව්‍යාපාරික අරමුණු සඳහා හෝ ඔබේ පුද්ගලික, වාණිජ නොවන භාවිතය සඳහා පමණක් භාවිතා කරන්න; (2) අන්තර්ගතය කිසිදු ජාල පරිගණකයක පිටපත් කිරීම හෝ පළ කිරීම නොකරන්න. ඕනෑම මාධ්‍යයක අන්තර්ගතය සම්ප්‍රේෂණය කිරීම, බෙදා හැරීම හෝ විකාශනය කිරීම; (3) අන්තර්ගතය කිසිදු ආකාරයකින් වෙනස් කිරීම හෝ වෙනස් කිරීම නොකරන්න,හෝ කිසියම් ප්‍රකාශන අයිතියක් හෝ වෙළඳ ලකුණක් මකාදැමීම හෝ වෙනස් කිරීම. මෙම බලපත්‍රයේ ප්‍රති download ලයක් ලෙස බාගත කර ඇති ඕනෑම අන්තර්ගතයක් හෝ ද්‍රව්‍යයක් පිළිබඳ අයිතියක්, මාතෘකාවක් හෝ උනන්දුවක් ඔබට පැවරෙන්නේ නැත. ඔබ- ඕනෑම අන්තර්ගතයක සම්පූර්ණ මාතෘකාව සහ සම්පූර්ණ බුද්ධිමය දේපළ හිමිකම් රඳවා තබා ගනී. මෙහි දක්වා ඇති පරිදි අන්තර්ගතය පුද්ගලිකව භාවිතා කිරීම සඳහා මෙම සීමිත බලපත්‍රයට යටත්ව වෙබ් අඩවියෙන් බාගත කරන්න. වෙළඳ ලකුණු සලකුණු හිමිකරුගේ අවසර ලත් ලිඛිත අවසරයකින් තොරව වෙබ් අඩවිය පුරා දිස්වන ලකුණු හෝ ලාංඡන කිසිවක් ඔබ භාවිතා නොකරනු ඇත. වෙනත් ඕනෑම වෙබ් අඩවියක හෝ වෙබ් පිටුවක මුල් පිටුව හෝ වෙනත් වෙබ් අඩවි පිළිබිඹු කිරීම, සීරීම හෝ රාමු කිරීම නොකළ හැකිය. ඔබ වෙබ් අඩවියට “ගැඹුරු සබැඳි” සම්බන්ධ නොකරනු ඇත, එනම් මේ සඳහා සබැඳි සාදන්න. ලිඛිත අවසරයකින් තොරව මුල් පිටුව හෝ වෙබ් අඩවියේ වෙනත් කොටස් මඟ හරින වෙබ් අඩවිය.මෙම බලපත්‍රයේ ප්‍රති download ලයක් ලෙස බාගත කර ඇති ඕනෑම අන්තර්ගතයක් හෝ ද්‍රව්‍යයක් පිළිබඳ අයිතියක්, මාතෘකාවක් හෝ උනන්දුවක් ඔබ වෙත පැවරෙන්නේ නැත. මෙම සීමිත බලපත්‍රයට යටත්ව, ඔබ වෙබ් අඩවියෙන් බාගත කරන ඕනෑම අන්තර්ගතයක සම්පූර්ණ මාතෘකාව සහ සම්පූර්ණ බුද්ධිමය දේපළ හිමිකම් රඳවා තබා ගනී. මෙහි දක්වා ඇති පරිදි අන්තර්ගතය පුද්ගලිකව භාවිතා කිරීමට ඔබට හැකිය. අදාළ නීතියෙන් අවසර දී ඇති ඒවා හැර, වෙළඳ ලකුණ හිමිකරුගේ ලිඛිත අවසරයකින් තොරව වෙබ් අඩවිය පුරා දිස්වන කිසිදු සලකුණු හෝ ලාංඡනයක් ඔබ භාවිතා නොකළ හැකිය.ඔබට කැඩපතක්, සීරීමක් සිදු නොවේ. , හෝ වෙනත් වෙබ් අඩවියක හෝ වෙබ් පිටුවක මුල් පිටුව හෝ මෙම වෙබ් අඩවියේ වෙනත් පිටු රාමු කරන්න. ඔබ වෙබ් අඩවියට “ගැඹුරු සබැඳි” සම්බන්ධ නොකරනු ඇත, එනම්, මුල් පිටුව හෝ වෙනත් කොටස් මඟ හරින මෙම වෙබ් අඩවියට සබැඳි සාදන්න. ලිඛිත අවසරයකින් තොරව වෙබ් අඩවිය.මෙම බලපත්‍රයේ ප්‍රති download ලයක් ලෙස බාගත කර ඇති ඕනෑම අන්තර්ගතයක් හෝ ද්‍රව්‍යයක් පිළිබඳ අයිතියක්, මාතෘකාවක් හෝ උනන්දුවක් ඔබ වෙත පැවරෙන්නේ නැත. මෙම සීමිත බලපත්‍රයට යටත්ව ඔබ වෙබ් අඩවියෙන් බාගත කරන ඕනෑම අන්තර්ගතයක සම්පූර්ණ මාතෘකාව සහ සම්පූර්ණ බුද්ධිමය දේපළ හිමිකම් රඳවා තබා ගනී. මෙහි දක්වා ඇති පරිදි අන්තර්ගතය පුද්ගලිකව භාවිතා කිරීමට ඔබට හැකිය. අදාළ නීතියෙන් අවසර දී ඇති ඒවා හැර, වෙළඳ ලකුණ හිමිකරුගේ ලිඛිත අවසරයකින් තොරව වෙබ් අඩවිය පුරා දිස්වන කිසිදු සලකුණු හෝ ලාංඡනයක් ඔබ භාවිතා නොකළ හැකිය.ඔබට කැඩපතක්, සීරීමක් සිදු නොවේ. , හෝ වෙනත් වෙබ් අඩවියක හෝ වෙබ් පිටුවක මුල් පිටුව හෝ මෙම වෙබ් අඩවියේ වෙනත් පිටු රාමු කරන්න. ඔබ වෙබ් අඩවියට “ගැඹුරු සබැඳි” සම්බන්ධ නොකරනු ඇත, එනම්, මුල් පිටුව හෝ වෙනත් කොටස් මඟ හරින මෙම වෙබ් අඩවියට සබැඳි සාදන්න. ලිඛිත අවසරයකින් තොරව වෙබ් අඩවිය.බාගත කර ඇති ඕනෑම අන්තර්ගතයක් හෝ ද්‍රව්‍යයක් පිළිබඳ මාතෘකාව හෝ උනන්දුව මෙම බලපත්‍රයේ ප්‍රති you ලයක් ලෙස ඔබ වෙත මාරු කරනු ලැබේ. ඔබ වෙබ් අඩවියෙන් බාගත කරන ඕනෑම අන්තර්ගතයක සම්පූර්ණ මාතෘකාව සහ සම්පූර්ණ බුද්ධිමය දේපළ අයිතිවාසිකම් Key-Components.com සතුය, ඔබට මෙම සීමිත බලපත්‍රයට යටත්ව මෙහි දක්වා ඇති පරිදි අන්තර්ගතය පුද්ගලිකව භාවිතා කරන්න. අදාළ නීතියෙන් අවසර දී ඇති ඒවා හැර, වෙළඳ ලකුණ හිමිකරුගේ ලිඛිත අවසරයකින් තොරව වෙබ් අඩවිය පුරා දිස්වන කිසිදු සලකුණු හෝ ලාංඡනයක් භාවිතා නොකළ හැකිය.ඔබට කැඩපතක්, සීරීමක් හෝ රාමුවක් තිබිය නොහැක. වෙනත් වෙබ් අඩවියක හෝ වෙබ් පිටුවක මුල් පිටුව හෝ මෙම වෙබ් අඩවියේ වෙනත් පිටු. ඔබ වෙබ් අඩවියට “ගැඹුරු සබැඳි” සම්බන්ධ නොකරනු ඇත, එනම්, මුල් පිටුව හෝ වෙබ් අඩවියේ වෙනත් කොටස් මඟ හැර මෙම වෙබ් අඩවියට සබැඳි සාදන්න. ලිඛිත අවසරය.බාගත කර ඇති ඕනෑම අන්තර්ගතයක් හෝ ද්‍රව්‍යයක් පිළිබඳ මාතෘකාව හෝ උනන්දුව මෙම බලපත්‍රයේ ප්‍රති you ලයක් ලෙස ඔබ වෙත මාරු කරනු ලැබේ. ඔබ වෙබ් අඩවියෙන් බාගත කරන ඕනෑම අන්තර්ගතයක සම්පූර්ණ මාතෘකාව සහ සම්පූර්ණ බුද්ධිමය දේපළ අයිතිවාසිකම් Key-Components.com සතුය, ඔබට මෙම සීමිත බලපත්‍රයට යටත්ව මෙහි දක්වා ඇති පරිදි අන්තර්ගතය පුද්ගලිකව භාවිතා කරන්න. අදාළ නීතියෙන් අවසර දී ඇති ඒවා හැර, වෙළඳ ලකුණ හිමිකරුගේ ලිඛිත අවසරයකින් තොරව වෙබ් අඩවිය පුරා දිස්වන කිසිදු සලකුණු හෝ ලාංඡනයක් භාවිතා නොකළ හැකිය.ඔබට කැඩපතක්, සීරීමක් හෝ රාමුවක් තිබිය නොහැක. වෙනත් වෙබ් අඩවියක හෝ වෙබ් පිටුවක මුල් පිටුව හෝ මෙම වෙබ් අඩවියේ වෙනත් පිටු. ඔබ වෙබ් අඩවියට “ගැඹුරු සබැඳි” සම්බන්ධ නොකරනු ඇත, එනම්, මුල් පිටුව හෝ වෙබ් අඩවියේ වෙනත් කොටස් මඟ හැර මෙම වෙබ් අඩවියට සබැඳි සාදන්න. ලිඛිත අවසරය.වෙබ් අඩවියෙන් ඔබ බාගත කරන ඕනෑම අන්තර්ගතයක සම්පූර්ණ මාතෘකාව සහ සම්පූර්ණ බුද්ධිමය දේපළ අයිතිය රඳවා තබා ඇති අතර, මෙහි දක්වා ඇති පරිදි අන්තර්ගතය පුද්ගලිකව භාවිතා කිරීම සඳහා මෙම සීමිත බලපත්‍රයට යටත්ව. ඔබ පුරාම දක්නට ලැබෙන ලකුණු හෝ ලාංඡන කිසිවක් භාවිතා නොකරනු ඇත. අදාළ නීතියෙන් අවසර දී ඇති ඒවා හැර, වෙළඳ ලකුණු හිමිකරුගේ ලිඛිත අවසරයකින් තොරව වෙබ් අඩවිය. ඔබට වෙනත් වෙබ් අඩවියක හෝ වෙබ් පිටුවක මුල් පිටුව හෝ මෙම වෙබ් අඩවියේ වෙනත් පිටු පිළිබිඹු කිරීම, සීරීම හෝ රාමු කිරීම නොකළ හැකිය. ඔබ සම්බන්ධ නොවිය හැකිය " ගැඹුරු සබැඳි "වෙබ් අඩවියට, එනම්, ලිඛිත අවසරයකින් තොරව මුල් පිටුව හෝ වෙබ් අඩවියේ වෙනත් කොටස් මඟ හරින මෙම වෙබ් අඩවියට සබැඳි සාදන්න.වෙබ් අඩවියෙන් ඔබ බාගත කරන ඕනෑම අන්තර්ගතයක සම්පූර්ණ මාතෘකාව සහ සම්පූර්ණ බුද්ධිමය දේපළ අයිතිය රඳවා තබා ඇති අතර, මෙහි දක්වා ඇති පරිදි අන්තර්ගතය පුද්ගලිකව භාවිතා කිරීම සඳහා මෙම සීමිත බලපත්‍රයට යටත්ව. ඔබ පුරාම දක්නට ලැබෙන ලකුණු හෝ ලාංඡන කිසිවක් භාවිතා නොකරනු ඇත. අදාළ නීතියෙන් අවසර දී ඇති ඒවා හැර, වෙළඳ ලකුණු හිමිකරුගේ ලිඛිත අවසරයකින් තොරව වෙබ් අඩවිය. ඔබට වෙනත් වෙබ් අඩවියක හෝ වෙබ් පිටුවක මුල් පිටුව හෝ මෙම වෙබ් අඩවියේ වෙනත් පිටු පිළිබිඹු කිරීම, සීරීම හෝ රාමු කිරීම නොකළ හැකිය. ඔබ සම්බන්ධ නොවිය හැකිය " ගැඹුරු සබැඳි "වෙබ් අඩවියට, එනම්, ලිඛිත අවසරයකින් තොරව මුල් පිටුව හෝ වෙබ් අඩවියේ වෙනත් කොටස් මඟ හරින මෙම වෙබ් අඩවියට සබැඳි සාදන්න.අදාළ නීතියෙන් අවසර දී ඇති ඒවා හැර, වෙළඳ ලකුණ හිමිකරුගේ ලිඛිත අවසරයකින් තොරව වෙබ් අඩවිය පුරා දිස්වන කිසිදු සලකුණු හෝ ලාංඡනයක් භාවිතා නොකළ හැකිය. ඔබට මුල් පිටුව හෝ මෙම වෙබ් අඩවියේ වෙනත් පිටු පිළිබිඹු කිරීම, සීරීම හෝ රාමු කිරීම නොකළ හැකිය. වෙනත් ඕනෑම වෙබ් අඩවියක් හෝ වෙබ් පිටුවක්.ඔබ වෙබ් අඩවියට “ගැඹුරු සබැඳි” සම්බන්ධ නොකරනු ඇත, එනම්, ලිඛිත අවසරයකින් තොරව මුල් පිටුව හෝ වෙබ් අඩවියේ වෙනත් කොටස් මඟ හරින මෙම වෙබ් අඩවියට සබැඳි සාදන්න.අදාළ නීතියෙන් අවසර දී ඇති ඒවා හැර, වෙළඳ ලකුණ හිමිකරුගේ ලිඛිත අවසරයකින් තොරව වෙබ් අඩවිය පුරා දිස්වන කිසිදු සලකුණු හෝ ලාංඡනයක් භාවිතා නොකළ හැකිය. ඔබට මුල් පිටුව හෝ මෙම වෙබ් අඩවියේ වෙනත් පිටු පිළිබිඹු කිරීම, සීරීම හෝ රාමු කිරීම නොකළ හැකිය. වෙනත් ඕනෑම වෙබ් අඩවියක් හෝ වෙබ් පිටුවක්.ඔබ වෙබ් අඩවියට “ගැඹුරු සබැඳි” සම්බන්ධ නොකරනු ඇත, එනම්, ලිඛිත අවසරයකින් තොරව මුල් පිටුව හෝ වෙබ් අඩවියේ වෙනත් කොටස් මඟ හරින මෙම වෙබ් අඩවියට සබැඳි සාදන්න.ලිඛිත අවසරයකින් තොරව මුල් පිටුව හෝ වෙබ් අඩවියේ වෙනත් කොටස් මඟ හරින මෙම වෙබ් අඩවියට සබැඳි සාදන්න.ලිඛිත අවසරයකින් තොරව මුල් පිටුව හෝ වෙබ් අඩවියේ වෙනත් කොටස් මඟ හරින මෙම වෙබ් අඩවියට සබැඳි සාදන්න.

 

2. වගකීම් ප්‍රකාශ කිරීම.

Key-Components.com කිසිදු නිෂ්පාදනයක් සම්බන්ධයෙන් හෝ වෙබ් අඩවිය, සේවාව හෝ අන්තර්ගතය සම්බන්ධයෙන් කිසිදු ප්‍රකාශයක්, ව්‍යංග වගකීමක් හෝ නිරූපණයක් නොකරයි. Key-Components.com ඕනෑම ආකාරයක සියලු වගකීම්, ප්‍රකාශිත, ඇඟවුම්, ව්‍යවස්ථාපිත හෝ වෙනත් ආකාරයකින්, වෙළඳාමේ වගකීම්, නිශ්චිත අරමුණක් සඳහා යෝග්‍යතාවය, මාතෘකාව සහ නිෂ්පාදන, වෙබ් අඩවිය, සේවාව සහ අන්තර්ගතය සම්බන්ධයෙන් කිසිදු උල්ලං ment නය කිරීමක් ඇතුළුව, නමුත් ඒවාට පමණක් සීමා නොවේ. Key-Components.com වෙතින් අවශ්‍ය දේ වෙබ් අඩවිය හෝ සේවාව විසින් ඉටු කරනු ලබන කාර්යයන් අඛණ්ඩව, කාලෝචිත, ආරක්ෂිත හෝ දෝෂ රහිත වනු ඇත, නැතහොත් වෙබ් අඩවියේ හෝ සේවාවේ අඩුපාඩු නිවැරදි කරනු ලැබේ .Key-Components.com අන්තර්ගතයේ නිරවද්‍යතාව හෝ සම්පූර්ණත්වය සහතික නොකරයි, හෝ අන්තර්ගතයේ කිසියම් දෝෂයක් නිවැරදි කරනු ඇත. වෙබ් අඩවිය,සේවාව සහ අන්තර්ගතය "පවතින ආකාරයට" සහ "ලබා ගත හැකි" පදනම මත සපයනු ලැබේ.

Key-Components.com හි, අමුත්තන්ගේ IP ලිපින වරින් වර සමාලෝචනය කර විශ්ලේෂණය කරනු ලබන්නේ අපගේ වෙබ් අඩවිය අධීක්ෂණය කිරීම සහ effectively ලදායී ලෙස වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා වන අතර ඒවා Key-Components.com වෙතින් පිටත බෙදා නොගනු ඇත.

වෙබ් අඩවි සංචාරයකදී, අපි ඔබෙන් සම්බන්ධතා තොරතුරු (ඊමේල් ලිපිනය, දුරකථන අංකය, ෆැක්ස් අංකය සහ නැව්ගත කිරීම / බිල් කිරීම සඳහා ලිපිනයන්) ඉල්ලා සිටිය හැකිය .මෙම තොරතුරු රැස් කරනු ලබන්නේ ස්වේච්ඡා පදනමක් මත වන අතර ඔබේ අනුමැතිය ඇතිව පමණි.

 

3. වගකීම් සීමා කිරීම.

කිසියම් අවස්ථාවකදී පැන නගින වක්‍ර, ආනුෂංගික, විශේෂ, ප්‍රතිවිපාක, ද itive ුවම් හෝ ආදර්ශවත් හානි සඳහා (සීමාවකින් තොරව අහිමි වූ ලාභ, අහිමි වූ ඉතිරිකිරීම් හෝ ව්‍යාපාරික අවස්ථා අහිමිවීම ඇතුළුව) Key-Components.com ගැනුම්කරුට හෝ ඕනෑම තෙවන පාර්ශවයකට බැඳී නොසිටිනු ඇත. (I) කිසියම් නිෂ්පාදනයක් හෝ සේවාවක් Key-Components.com විසින් සපයනු ලබන හෝ සැපයිය යුතු හෝ ඒවා භාවිතා කිරීමට ඇති නොහැකියාව භාවිතා කිරීම; (II) වෙබ් අඩවිය, සේවාව, (III) වෙබ් අඩවිය හරහා සිදුකරන ලද හෝ පහසුකම් සපයන ඕනෑම ගනුදෙනුවක්; (IV) වෙබ් අඩවියේ දෝෂ, මග හැරීම් හෝ වෙනත් සාවද්‍යතාවයන්, සේවාව සහ / හෝ අන්තර්ගතය සඳහා ආරෝපණය කළ හැකි ඕනෑම හිමිකම් පෑමක්; (V) අනවසරයෙන් ප්‍රවේශ වීම හෝ ඔබේ සම්ප්‍රේෂණ හෝ දත්ත, (VI) වෙබ් අඩවියේ හෝ සේවාවේ ඕනෑම තෙවන පාර්ශවයක ප්‍රකාශ හෝ හැසිරීම; (VII) නිෂ්පාදන, වෙබ් අඩවිය,එවැනි හානියක් සිදුවිය හැකි බවට Key-Components.com වෙත උපදෙස් දී තිබුණද, සේවාව හෝ අන්තර්ගතය.

Key-Components.com හි නිෂ්පාදන අඩුපාඩු සඳහා ඇති එකම වගකීම සහ වගකීම, Key-Components.com හි විකල්පය අනුව, එවැනි දෝෂ සහිත නිෂ්පාදන ආදේශ කිරීම හෝ පාරිභෝගිකයා විසින් ගෙවන ලද මුදල පාරිභෝගිකයාට ආපසු ගෙවීම ය. එබැවින් කිසිදු අවස්ථාවක Key-Components.com හි වගකීම ඉක්මවා නොයනු ඇත. ගැනුම්කරුගේ මිලදී ගැනීමේ මිල. මිලදී ගත් දින හැට (60) ඇතුළත දෝෂය සහ දෝෂ සහිත භාණ්ඩය ආපසු ලබා දීම ගැන ගැනුම්කරුගේ ලිඛිත දැනුම්දීමකට ඉහත සඳහන් පිළියම යටත් වේ. ඉහත සඳහන් පිළියම අනිසි ලෙස භාවිතයට භාජනය වූ නිෂ්පාදන සඳහා අදාළ නොවේ (ස්ථිතික සීමාවකින් තොරව ඇතුළුව) විසර්ජනය), නොසලකා හැරීම, හදිසි අනතුරු හෝ වෙනස් කිරීම, හෝ එකලස් කිරීමේදී විසුරුවා හරින ලද හෝ වෙනස් කරන ලද හෝ වෙනත් ආකාරයකින් පරීක්ෂා කිරීමට හැකියාවක් නොමැති නිෂ්පාදන සඳහා. ඔබ වෙබ් අඩවිය, සේවාව, අන්තර්ගතය හෝ භාවිත නියමයන් පිළිබඳව සෑහීමකට පත් නොවන්නේ නම් ,ඔබේ එකම සහ සුවිශේෂී පිළියම වන්නේ වෙබ් අඩවිය භාවිතා කිරීම අත්හිටුවීමයි.ඔබගේ වෙබ් අඩවිය භාවිතා කිරීමෙන් ඔබේ වෙබ් අඩවිය භාවිතා කිරීම ඔබේ එකම අවදානම බව ඔබ පිළිගනී.